Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach

Uczeń kończący naszą szkołę jest:

  • Aktywny - chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę swoich możliwości.

  • Ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Stara się poszerzać swoja wiedzę.

  • Krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.

  • Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka innych rozwiązań. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy.

  • Otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Uczy się korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

  • Prawy  rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

  • Punktualny  dotrzymuje terminów, umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

  • Rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

  • Tolerancyjny - szanujący odmienne poglądy i zachowania innych osób.