Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Model absolwenta Gimnazjum w Leszczydole Nowinach

 1. Orientuje się w otaczającym go świecie

 2. Rozumie organizację życia społeczno- gospodarczego regionu kraju

 3. Umiejętnia dobiera i korzysta z różnych źródeł wiedzy

 4. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji

 5. Potrafi  porozumiewać się w podstawowym zakresie dwoma językami obcymi

 6. Ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia.

 7. Jest odpowiedzialny i umie przewidywać konsekwencje swojego zachowania

 8. Jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych zadań

 9. Dba o swój wygląd i zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami

 10. Jest samodzielny i kreatywny

 11. Rozumie różnicę między ludźmi, jest tolerancyjny, okazuje szacunek każdemu człowiekowi

 12. Dostrzega potrzeby innych i jest wrażliwy na ludzką krzywdę.

 13. Cechuje go otwartość i ciekawość świata

 14. Docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi

 15. Wybiera drogę szczerości i prawdomówności w kontaktach między ludźmi

 16. Rozróżnia dobre i złe zachowania

 17. Cechuje go wysoka kultura osobista

 18. Właściwie korzysta z dóbr kultury

 19. Szanuje tradycje i język ojczysty, symbole narodowe i religijne własne i cudze

 20. Zna obowiązujący system wartości i norm społecznych