Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty

       Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przystąpiła do projektu  „Bawimy się i uczymy, poszerzając horyzonty” realizowanego przez Gminę Wyszków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

        Intencją projektu jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I – III, zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i rozwojowymi. Dzięki temu zwiększy się także stopień wykorzystania aktywizujących metod nauczania w szkole. Podniesie to chęć czynnego uczestniczenia dzieci w różnego rodzaju zajęciach, a jednocześnie zwiększy osiągalność uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W ramach projektu w naszej szkole są prowadzone następujące zajęcia:

1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystycznie.

Czas trwania zajęć:

Zajęcia prowadzone są od 5 listopada 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne, po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, według ustalonego harmonogramu.

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klas I - III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego wsparcia.

Rekrutacja odbyła się zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.