Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

ul. Szkolna 26

07-200 Wyszków

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  z późn. zm.)

na wykonanie zamówienia p.n.:

 

„Remont szkolnych łazienek”

 

CPV  

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

 

 1. Specyfikacja techniczna
 2. Wzór oferty wraz z formularzami
 3. Wzór umowy
 4. Projekt architektoniczno budowlany
 5. Przedmiar

                                                                                          Zatwierdzam:................................................

                                                                                                                    (podpis zamawiającego)

 

 

Data ogłoszenia postępowania w BZP: 4 lipca 2012r.

Numer ogłoszenia w BZP: 146037-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

ul. Szkolna 26

07-200 Wyszków

Regon 55133398200000

NIP 7621794980

tel./ fax  (29) 6791466

adres e-mail: zespolszkolln@wp.pl

www.zsnowiny.szkolnastrona.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  z późn. zm.)

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont czterech łazienek szkolnych (dwóch chłopców i dwóch dziewcząt) umiejscowionych na parterze i I piętrze budynku szkoły. Dwie z nich znajdują się na parterze oraz dwie na I piętrze.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

Zakres robót:

Zakres rzeczowy obejmujący remont sanitariatów chłopców i dziewcząt:

 1. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
 2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 20 cm
 3. Sprawdzenie i ewentualna naprawa fundamentów
 4. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
 5. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
 6. Wykucie z muru ościeżnic stalowych
 7. Rozebranie okładziny ściennej
 8. Demontaż baterii umywalkowej
 9. Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
 10. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
 11. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
 12. Demontaż pisuaru
 13. Demontaż umywalki
 14. Demontaż ustępu z miską fajansową
 15. Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm
 16. Demontaży montaż podgrzewacza wody 80l. i ponowny montaż podgrzewacz przepływowego  i Siemens DH 18400 lub równoważne
 17. Usunięcie obudowy grzejnika
 18. Wymiana grzejnika żeliwnego członowego na grzejniki  aluminiowe -żeberek 10 i 6 
 19. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
 20. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
 21. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
 22. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko z ułożeniem siatki posadzkowej
 23. Zeskrobaniem farby z sufitów
 24. Zeskrobaniem farby na ścianach po wyżej glazury
 25. Oczyszczenie i zmycie podłoża
 26. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
 27. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
 28. Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego - jastrych pływający gr. 35.0 mm
 29. Obudowa elementów rur i kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01
 30. Montaż płyt g-k na rusztach metalowych dla potrzeb montażu płuczek ustępowych i pisuarowych
 31. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
 32. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (na wysokości do sufitu)
 33. (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. Płytki układane do sufitu.
 34. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
 35. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 36. Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrz-lokalowych 0,80*2,05
 37. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
 38. Parapety  z konglomeratu
 39. Wymiana odcinka rury stalowej na   PCW łączonej metodą klejenia o śr.15 mm -podgrzewacze wody. Rury umieszczone w rowkach ściany.
 40. Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych na rury PP  z wkuciem przewodów w ścianę
 41. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek i pisuarów z wkuciem rur w ścianie
 42. Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm  z wkuciem rur w ściany
 43. Wymiana podejścia z rur do kratek ściekowych
 44. Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm
 45. Kratki ściekowe-odpływy z deklem
 46. Baterie czasowa umywalkowe stojąca z mieszaczem 15 mm -Armatura Hydrostop lub równoważne
 47. Montaż pisuarów na stelażu KOŁO TECHNIC z zaworem spłukującym czasowym lub równoważne
 48. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami  na stelażu z miską wiszącą Koło Idol lub równoważne
 49. Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych
 50. Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
 51. Montaż suszarek do rak
 52. Montaż gotowych kabin sanitarnych z płyt wiórowych laminowanych SANIPOL lub równoważne, w kolorze  stopy stalowe w osłonie ze stali nierdzewnej, okucia na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego- element 2-kabinowy
 53. Montaż ścianki systemowej dzielącej pisuary
 54. Montaż pojemników na ręczniki
 55. Montaż pojemników na papier toaletowy
 56. Montaż pojemników na papier toaletowy
 57. Demontaż opraw oświetleniowych
 58. Demontaż  wyłączników
 59. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
 60. Przewody elektryczne układane wh bruzdach  na podłożu nie-betonowym 3x2,5 Podłączenie podgrzewaczy szt. 2
 61. Montaż przewodów kabelkowych do monitoringu łazienki dziewcząt i chłopców
 62. Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
 63. Łączniki świecznikowe
 64. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
 65. Oprawy oświetleniowe
 66. Montaż opraw kinkietów przy lusterkach

Pod względem wizualnej strony łazienek (min. kolorystyka) Wykonawca będzie działał w porozumieniu z Zamawiającym.

UWAGA: Wszędzie, gdzie użyto w dokumentacji nazw własnych producentów, należy  przyjąć, że zamawiający akceptuje materiały równoważne ze wskazanymi w dokumentacji.

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnych terminach:

- łazienki (1 chłopców i 1 dziewcząt) umiejscowione na I piętrze budynku do dnia 30 sierpnia 2012r.

- łazienki (1 chłopców i 1 dziewcząt) umiejscowione na I piętrze budynku do dnia 7 września 2012r. (pożądany na 30 sierpnia 2012 tak jak w przypadku Ip.)

 

 

 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Nie dotyczy

2Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonywanie prac polegających na budowie, przebudowie itp. sanitarnych z uwzględnieniem prac budowlanych rozbiórkowych i remontowych o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto za zamówienie.

Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

3. Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca, któremu udzielone będzie zamówienie publiczne jest w obowiązku zapewnienia personelu kierowniczego, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie    w specjalnościach wymaganych obowiązującym prawem zgodnie z charakterem robót objętych niniejszym zamówieniem publicznym. Zamawiający nie wymaga by do oferty załączone były dokumenty dot. osób.

 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować).
 3. Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową  mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
 7. W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” podaje się dane konsorcjum,                    a nie tylko pełnomocnika.

 

§ 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1)   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Formularz nr 1,
 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  wg Formularza nr 3.
 3. Polisę OC

2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Formularz Nr 2.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)  Inne dokumenty:

 1. Formularz oferty zawierający m.in. cenę za wykonanie zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się z terenem przewidywanych prac i warunkami lokalnymi w jakich będą realizowane, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, informacją o Podwykonawcach.
 2. Kosztorys ofertowy (uproszczony).
 1. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawcy z zamawiającym, przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub  za pomocą faksu (29) 679 14 66, pod warunkiem, że będą niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego. Zapytania złożone za pomocą faksu muszą być niezwłocznie  potwierdzone pisemnie.
 4. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy pobrali SIWZ chyba, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor Zespołu Szkół – Krzysztof Ochmański.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wadium

§ 9. Termin związania ofertą

         

 1. Termin związania ofertą  30 dni od terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem  terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymaga się, aby Oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, wg załączonego do    SIWZ formularza oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

2. Wymaga się, aby Oferta była napisana trwałą i czytelną techniką, np. na maszynie do pisania,  komputerze lub nieścieralnym atramentem.

3.  Zamawiający wymaga, aby Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana na   

     każdej   stronie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 1. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 2. Załączniki do oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 4. Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem - dopuszcza się potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 6. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 7. Brak zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje, iż cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
 8. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
 9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:

 

Oferta do przetargu na zadanie:

„Remont szkolnych łazienek”

Nie otwierać przed  19 lipca 2012  godz. 9.05

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 1. Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta może posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w § 11 SIWZ.
 3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 11, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie” .
 4. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

       miejsce składania ofert –                         Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

 ul. Szkolna 26, 07-200 Wyszków

              Sekretariat

       termin składania ofert    -                        do dnia  19 lipca 2011r.  godz. 9.00

       miejsce i termin otwarcia ofert –                         Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

              ul. Szkolna 26, 07-200 Wyszków

              dnia 19 lipca 2011r.  godz. 9.05

 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z projektu architektoniczno-budowlanego, rysunków i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i będzie ustalona jako suma iloczynów wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót i cen jednostkowych. Do tak wyliczonej ceny Wykonawca doliczy podatek VAT. Wartość brutto wynikająca z wycenionego przedmiaru robót musi być zgodna z ceną ofertową podaną w formularzu oferty przetargowej.
 2. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

                - specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów   technicznych,

                - rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej,

                - wiedzy technicznej,

- wskazówek zamawiającego (jego przedstawiciela) zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

3.         Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych,                  a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

 1. W cenę ofertową Wykonawca musi wliczyć (uwzględnić) konieczność poniesienia kosztów takich jak np.:  wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, załadunku, transportu i ręcznego rozładunku materiałów rozbiórkowych, wywiezienia i utylizacji materiałów rozbiórkowych, zagospodarowania placu budowy w wodę i energię elektryczną, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji, odtworzenia do stanu pierwotnego dróg, chodników, zjazdów, wywozu nadmiaru ziemi, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej oraz prób i badań kontrolnych, inspekcji przy wykorzystaniu kamery wizyjnej kanalizacji i innych, o ile okażą się one niezbędne dla właściwego wykonania zadania inwestycyjnego.
 2. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót.
 3. KNR-y podane  w przedmiarach robót należy traktować jako pomocnicze.
 4. Na każdym etapie badania i oceny ofert, na żądanie zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen  w  kosztorysie.

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.   Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o kryterium ceny – 100%

2. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg  wzoru:

                                                           cena oferty najniższej

liczba punktów badanej oferty   = -------------------------------  X 100

                                                           cena oferty badanej

§ 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę  albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

4) terminie po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w § 15 SIWZ – jeśli jest wymagane.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5  dni ), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1)  została złożona tylko 1 oferta,

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

 1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

1.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na  10 % zaoferowanej w ofercie ceny brutto.

2.    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)      pieniądzu;

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)      gwarancjach bankowych;

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1)      w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

2)      przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3)      przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. Zamawiający zwróci  zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

 

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

 

 1. Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek     np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony.
 2. Zmiany w zakresie zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT,
 3. Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego lub robót dodatkowych,  lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

b) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) lub istotnie odbiegających od typowych dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy,

c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody,

d)  potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego).

4.  Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie:

a)   wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,  lub zaniechanie części robót,

b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż    wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie,

c) w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by  niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Środki ochrony pranej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy tj. odwołanie - Dział VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

§ 21.  Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający nie przewiduje żadnych rozliczeń w walutach obcych.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

§22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Wykonawca dopuszcza wyłącznie podanie ceny ofertowej i jej elementów w złotych polskich ani nie przewiduje żadnych rozliczeń w walutach obcych

 
 
 
 
 
OFERTA  PRZETARGOWA

 

 

dla: Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach

ul. Szkolna 26

07-200 Wyszków

 

Nazwa Wykonawcy  (Wykonawców) ................................................................................

...........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy..............................................................................................................

numer telefon         ..............................   nr fax     ............................................................. 

adres  E –mail ...................................................................................................................

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie :

 

„Remont szkolnych łazienek”

oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę  za cenę ofertową:

 

      za cenę netto  .................................................................................................................zł

                                                                                                      ( podać cenę bez podatku VAT )

     słownie :………..…………………................................................................................…....zł

    +  VAT  .........  w wysokości ......................................................................................…......zł

   słownie ................................................................................................................. ........…....zł

( podać wartość podatku VAT )

    tj. za cenę  brutto.......................................….....................................................................zł

     słownie...........................................................................................................................  ...zł

( podać cenę łącznie z podatkiem VAT )

zgodnie z kosztorysem ofertowym

 

                                                                             ....................................................

                                                                                                                                          Podpis Wykonawcy

                                                                                                                     (lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 1. Roboty objęte zamówieniem wykonamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2012r. w przypadku łazienek na I piętrze i do dnia 7 września 2012r. w przypadku łazienek na parterze. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty w tym dokonaliśmy wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia  w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie zamówienia.
 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert .
  1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy oraz możliwe zmiany do treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  2. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie …………………………………… przed podpisaniem umowy.
  3. Zobowiązujemy się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.
  4. Informujemy, że niżej wymienione  części zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

..................................................................................................................

.................................................................................................................. (jeśli Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom wpisuje nie dotyczy).

11. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

1)      ............................................................................................................................

2)      ...........................................................................................................................

3)      ...........................................................................................................................

                                                                                                                                           .                                  .....................................................

                                                                                                                        Podpis Wykonawcy 

                                                                                                                                    ( lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

                                                                                                                                        

Niniejszą ofertę składamy jako konsorcjum / wykonawca ...............................................................................................................................................................................................................................................................( niepotrzebne skreślić)

Miejscowość i data..................................................................................

 

FORMULARZ  Nr 1

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................

 Adres Wykonawcy.................................................................................................................

Numer tel/fax.........................................................................................................................

Adres  e–mail ........................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia
 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia

 

 

Data i podpis Wykonawcy ...........................................................

 lub  upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

FORMULARZ  Nr 2

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................

 Adres Wykonawcy.................................................................................................................

Numer tel/fax.........................................................................................................................

Adres  e–mail ........................................................................................................................

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z powodu  nie spełniania warunków,                o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 Data i podpis Wykonawcy ...........................................................

 lub  upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  NR 3

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich 5 latach

 

Nazwa zadania, nazwa Zamawiającego i miejsce   wykonywania usług

 

Całkowita wartość usługi

 

Data rozpoczęcia i zakończenia

 

Wykonanie robót budowlanych   polegających o wartości min. 50 tys. zł

1

2

3

4

1.

Uwaga!

 1. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu  do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Podpis Wykonawcy ............................................................................................

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.