Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

zsnowiny.szkolnastrona.pl


Leszczydół Nowiny: Remont szkolnych łazienek
Numer ogłoszenia: 146037 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach , ul. Szkolna 26, 07-200 Leszczydół Nowiny, woj. mazowieckie, tel. 29 679 14 66, faks 29 679 14 66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsnowiny.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szkolnych łazienek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmujący remont sanitariatów chłopców i dziewcząt: 1. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 20 cm 3. Sprawdzenie i ewentualna naprawa fundamentów 4. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 6. Wykucie z muru ościeżnic stalowych 7. Rozebranie okładziny ściennej 8. Demontaż baterii umywalkowej 9. Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 10. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 11. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 12. Demontaż pisuaru 13. Demontaż umywalki 14. Demontaż ustępu z miską fajansową 15. Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm 16. Demontaży montaż podgrzewacza wody 80l. i ponowny montaż podgrzewacz przepływowego i Siemens DH 18400 lub równoważne 17. Usunięcie obudowy grzejnika 18. Wymiana grzejnika żeliwnego członowego na grzejniki aluminiowe -żeberek 10 i 6 19. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 20. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 21. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 22. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko z ułożeniem siatki posadzkowej 23. Zeskrobaniem farby z sufitów 24. Zeskrobaniem farby na ścianach po wyżej glazury 25. Oczyszczenie i zmycie podłoża 26. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 27. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 28. Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego - jastrych pływający gr. 35.0 mm 29. Obudowa elementów rur i kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 30. Montaż płyt g-k na rusztach metalowych dla potrzeb montażu płuczek ustępowych i pisuarowych 31. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 32. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (na wysokości do sufitu) 33. (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. Płytki układane do sufitu. 34. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 35. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36. Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrz-lokalowych 0,80*2,05 37. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone 38. Parapety z konglomeratu 39. Wymiana odcinka rury stalowej na PCW łączonej metodą klejenia o śr.15 mm -podgrzewacze wody. Rury umieszczone w rowkach ściany. 40. Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych na rury PP z wkuciem przewodów w ścianę 41. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek i pisuarów z wkuciem rur w ścianie 42. Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm z wkuciem rur w ściany 43. Wymiana podejścia z rur do kratek ściekowych 44. Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm 45. Kratki ściekowe-odpływy z deklem 46. Baterie czasowa umywalkowe stojąca z mieszaczem 15 mm -Armatura Hydrostop lub równoważne 47. Montaż pisuarów na stelażu KOŁO TECHNIC z zaworem spłukującym czasowym lub równoważne 48. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami na stelażu z miską wiszącą Koło Idol lub równoważne 49. Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 50. Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm 51. Montaż suszarek do rak 52. Montaż gotowych kabin sanitarnych z płyt wiórowych laminowanych SANIPOL lub równoważne, w kolorze stopy stalowe w osłonie ze stali nierdzewnej, okucia na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego- element 2-kabinowy 53. Montaż ścianki systemowej dzielącej pisuary 54. Montaż pojemników na ręczniki 55. Montaż pojemników na papier toaletowy 56. Montaż pojemników na papier toaletowy 57. Demontaż opraw oświetleniowych 58. Demontaż wyłączników 59. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 60. Przewody elektryczne układane wh bruzdach na podłożu nie-betonowym 3x2,5 Podłączenie podgrzewaczy szt. 2 61. Montaż przewodów kabelkowych do monitoringu łazienki dziewcząt i chłopców 62. Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 63. Łączniki świecznikowe 64. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 65. Oprawy oświetleniowe 66. Montaż opraw kinkietów przy lusterkach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 12.11.12.20-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca       wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia       postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres działalności jest       krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim       rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonywanie prac polegających na       budowie, przebudowie itp. sanitarnych z uwzględnieniem prac budowlanych       rozbiórkowych i remontowych o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł       brutto za zamówienie. Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły       spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca,       któremu udzielone będzie zamówienie publiczne jest w obowiązku       zapewnienia personelu kierowniczego, który będzie uczestniczył w       realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do       wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w       specjalnościach wymaganych obowiązującym prawem zgodnie z charakterem       robót objętych niniejszym zamówieniem publicznym. Zamawiający nie wymaga       by do oferty załączone były dokumenty dot. osób.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

uproszczony kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony. 2. Zmiany w zakresie zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 3. Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego lub robót dodatkowych, lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) lub istotnie odbiegających od typowych dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy, c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody, d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego). 4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie: a) wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, lub zaniechanie części robót, b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, c) w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsnowiny.szkolnastrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach ul. Szkolna 26 07-200 Wyszków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach ul. Szkolna 26 07-200 Wyszków sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie