Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

PROGRAM PODNIESIENIA WYNIKÓW W PROCESIE NAUCZANIA

PROGRAM PODNIESIENIA WYNIKÓW W PROCESIE NAUCZANIA  

W GIMNAZJUM W LESZCZYDOLE NOWINACH

2014 / 2015

 

 

I. Uzasadnienie opracowania programu.

1. Uzyskanie przez uczniów niezadowalających wyników z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014.

2. Polecenie Burmistrza  Wyszkowa opracowania programu podniesienia wyników w procesie nauczania w Gimnazjum Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach.

 

W programie podniesienia wyników w procesie nauczania uwzględniono:

1. Wnioski z analizy wyników zawartych w szkolnym raporcie z egzaminu gimnazjalnego w 2014r. z uwzględnieniem analizy tendencji rozwojowej szkoły w ostatnich trzech latach.

2.  Wnioski z analiz wyników z diagnoz wewnętrznych przeprowadzonych w szkole.

3. Wnioski z analiz czynników wpływających na proces kształcenia poszczególnych klas i uczniów:

4. Uwagi i wnioski zgłaszane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Program zawiera:

 • analizę i określenie zadań dydaktycznych szkoły w odniesieniu do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej gimnazjum;
 • zadania dyrektora szkoły zakresie nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do badań i ewaluacji podejmowanych działań zmierzających do poprawy wyników nauczania i oceny pracy nauczycieli;
 • działania nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki;
 • doskonalenie metod nauczania nauczycieli i doskonalenia zawodowego w odniesieniu do aktualnych potrzeb szkoły;
 • indywidualizacja procesu nauczania i wychowania mając na uwadze potrzeby uczniów i ich rodziców ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych dla grupy uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się i z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
 • efektywną współpracę z rodzicami;
 • ewaluację wewnętrzną w zakresie efektów kształcenia i wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

 

II. Cele programu.

Cel ogólny:

- podniesienie wyników w procesie nauczania;

Cele szczegółowe:

- świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie takich działań dydaktycznych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki;

- doskonalenie metod pracy nauczycieli;

- praca nad opanowywaniem przez uczniów umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych;

- wdrażanie uczniów do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce życiowej i dalszym kształceniu;

- rozwijanie wśród uczniów logicznego myślenia wskazywania i opisywania zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych;

- kształcenia umiejętności odczytywania i operowania informacją oraz stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Organizowanie pracy w szkole sprzyjające podnoszeniu efektywności procesu kształcenia

 • dostosowanie planów pracy do możliwości i zainteresowań uczniów (tygodniowy rozkład zajęć, kalendarz imprez szkolnych, plan zajęć pozalekcyjnych);

sierpień/wrzesień

 • uwzględnienie w tygodniowym planie zajęć podstawowych zasad BHP;

sierpień/wrzesień

 • organizacja zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

cały rok szkolny

 • organizacja czasu pracy pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami;

cały rok szkolny

 • analiza i modyfikacja WSO;

cały rok szkolny

 • informowanie rodziców o wynikach kształcenia: omawianie wyników egzaminów zewnętrznych w szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju

raz w semestrze

 • organizacja procesu nauczania uwzględniająca potencjał każdego ucznia (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)

cały rok szkolny

 • zapoznanie organu nadrzędnego z wynikami pracy szkoły, zapoznanie z programem poprawy wyników kształcenia,

wrzesień/październik

 • pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny lekcyjne, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy

cały rok szkolny

Stały nadzór pedagogiczny

 • analiza planów wynikowych przedstawionych przez nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej.

wrzesień

 • prowadzenie hospitacji diagnozujących nastawionych na sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz stosowanych metod aktywizujących

cały rok szkolny

 • kontrola prac zespołów przedmiotowych pod kątem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

raz w semestrze

Wspieranie Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia metod pracy nauczycieli.

 

 • uwzględnienie w planie pracy szkoły szkoleń i szkoleniowych rad pedagogicznych mających na celu położenie nacisku na częstsze stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod nauczania

sierpień/wrzesień

 • doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce i sprzęt audiowizualny
 • zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości samodokształcania (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy):
 • Tematyka szkoleń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015:

- Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej;

- Rola oceniania w procesie dydaktycznym

- Jak oceniać aby nauczyć

- Ewaluacja wewnętrzna

- Jak właściwie wykorzystywać wskaźniki EWD?

cały rok szkolny

(zgodnie z harmonogramem w Planie Nadzoru Pedagogicznego)

Wychowanie i opieka

 • stosowanie nagród motywujących do wytężonej pracy poszczególne zespoły klasowe, jak również poszczególnych uczniów – zgodnie z zapisami wprowadzonymi do Statutu Szkoły

wrzesień/cały rok szkolny

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI

 

Działania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitorowania

i ewaluacji

Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej

 

 

 • § przeanalizowanie programów nauczania pod kątem możliwości realizacji podstawy programowej;

wszyscy nauczyciele

wrzesień

protokół posiedzenia zespołu przedmiotowego

 • § dostosowanie planów wynikowych do treści wynikających z podstawy programowej oraz do możliwości i zainteresowań ucznia

wszyscy nauczyciele

wrzesień

plany wynikowe z ewentualnymi modyfikacjami

Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w zakresie sposobów uczenia się i rodzaju inteligencji

 • § przeprowadzenie testów diagnozujących, opracowanie analiz i wniosków do dalszej pracy,

nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami

wrzesień

raport - analiza wyników

 • § zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP,

wszyscy nauczyciele

wrzesień

informacje o zapoznaniu się z opiniami umieszczone w dziennikach lekcyjnych; zalecenia PPP wpisane przez wychowawcę

Organizacja procesu dydaktycznego nastawionego na poprawę efektywności kształcenia

 • § zapoznanie się ze standardami egzaminacyjnymi i ich analiza

nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami

wrzesień

protokół posiedzenia zespołu przedmiotowego

 • § analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole,

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

protokół posiedzenia zespołu przedmiotowego

 • § stosowanie metod aktywizujących na zajęciach

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

-----

 • § sprecyzowanie wymagań i kryteriów oceniania, uwzględnienie w PSO wymagań dotyczących udziału uczniów z zaleceniami w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych;

wszyscy nauczyciele

wrzesień

protokół posiedzenia zespołu przedmiotowego; Przedmiotowy System Oceniania

 • § zapoznanie uczniów z WSO i zachodzącymi w nim zmianami, zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

wrzesień

zapis w dzienniku

 • zapoznanie uczniów z WSO, Przedmiotowym Systemem Oceniania

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

wrzesień

zapis w dzienniku

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • § udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych m. in. ocenianiu kształtującemu, analizy EWD,

wszyscy nauczyciele

według harmono-

gramu posiedzeń rad pedagogicznych

protokoły posiedzeń rad pedagogicznych

 • § udział nauczycieli w kursie na egzaminatora.

nauczyciele przedmiotów objętych sprawdzianem

zgodnie z harmonogramem szkoleń CKE

zaświadczenie o szkoleniu

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza wyników

 • § wspólne opracowywanie testów do próbnych egzaminów gimnazjalnych, ustalenie kryteriów ich oceny, przeprowadzenie analizy wyników w oparciu o standardy,

zespoły przedmiotowe

listopad, styczeń

arkusze testów, analiza wyników

 • § opracowywanie testów diagnostycznych z własnego przedmiotu, analiza i wyciągnięcie wniosków, ewaluacja sposobu nauczania

nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami

wrzesień / marzec/czerwiec

raport – analiza wyników

 • § opracowanie raportu dotyczącego analizy egzaminów gimnazjalnych

zespoły przedmiotowe;

lider d/s analizy wyników nauczania

czerwiec

analiza i raport

Dostosowanie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 • § umożliwienie uczniom samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

zeszyty lekcyjne, karty pracy uczniów, ustne wypowiedzi uczniów

 • § różnicowanie poziomu trudności zadań dające uczniom szansę na odniesienie sukcesu

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

wypowiedzi ustne i pisemne uczniów

 • § zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach;  organizacja konkursów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny / według planu pracy szkoły

sprawozdania wychowawców klas; protokoły przebiegu konkursów; rozmowy z uczniami

Współpraca z rodzicami

 • § w ramach spotkań i indywidualnych konsultacji z rodzicami uświadamianie rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko dziecka, warunki indywidualne, motywacje dziecka, system wychowawczy i zaangażowanie rodziców)

wychowawcy klas

cały rok szkolny / według planu pracy szkoły

wpisy w dziennikach; ankiety; rozmowy z rodzicami

 • zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu i przeznaczonymi do realizacji przez nich

wychowawcy klas

wrzesień

wpisy w dziennikach

 • § zapoznanie rodziców z WSO i standardami wymagań,

wychowawcy klas

wrzesień

wpisy w dziennikach

 • § oczekiwanie od rodziców informacji zwrotnej o przeczytanej uwadze,

wychowawcy klas

cały rok szkolny

zeszyty informacji o uczniu

 • § udzielanie w sposób zrozumiały i przyjazny informacji i wyjaśnień o wynikach przeprowadzanych egzaminów, testów diagnozujących oraz o mocnych i słabych stronach diagnozowanej grupy i poszczególnych uczniów

wychowawcy klas

cały rok szkolny

wpisy w dziennikach; rozmowy z rodzicami

Poprawienie frekwencji na zajęciach edukacyjnych, otoczenie opieką uczniów z trudnych środowisk społecznych

 • § systematyczna kontrola uczęszczania uczniów na zajęcia;

wychowawcy klas

cały rok szkolny

wpisy w dziennikach

 • § wymaganie kontaktu rodzica z nauczycielem w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach

wychowawcy klas

cały rok szkolny

wpisy w dziennikach; zeszyty informacji o uczniu

 • § pomoc w nauce podczas pobytu uczniów na świetlicy

nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe

cały rok szkolny

dziennik zajęć świetlicy

 • § pomoc w uzyskiwaniu przez rodziny wsparcia materialnego – współpraca z odpowiednimi instytucjami

wychowawcy klas, pedagog szkolny

cały rok szkolny

wpisy w dziennikach; dziennik pedagoga

DZIAŁANIA  PEDAGOGA

 

 1. zdiagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie formy kontaktów ze szkołą i tematyki spotkań warsztatowych,
 2. rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga ono wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich jak: PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. mobilizacja rodziców do udziału w spotkaniach warsztatowych
 4. przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce,
 5. organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

DZIAŁANIA RODZICÓW

 

 1. zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem i ewentualną pomoc;
 2. dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego;
 3. systematyczne kontrolowanie osiągnięć dziecka, sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu;
 4. uczestniczenie w warsztatach przygotowywanych przez szkołę;
 5. częste kontakty ze szkołą – nie tylko z wychowawcą klasy, ale i z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; korzystanie z pomocy psychologa i/lub pedagoga w przypadku problemów z dzieckiem;
 6. uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych;
 7. odpowiadanie na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach, dzienniczkach;
 8. współdziałanie w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i wychowawczych

 

DZIAŁANIA UCZNIÓW

 1. organizowanie pomocy koleżeńskiej pod patronatem SU i wolontariatu;
 2. wdrażanie do samooceny,
 3. punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 4. nadrabianie zaległości wywołanych nieobecnością w szkole;
 5. uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, systematycznej pracy;
 6. zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów pracy w szkole;
 7. sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości – zgłaszanie ich wychowawcy, nauczycielom, psychologowi lub pedagogowi;
 8. uczestniczenie w życiu szkoły, wspomaganie organizowania konkursów i imprez motywujących do pracy.

III. Monitoring i ewaluacja programu

 

 

 Monitoring podejmowanych działań:

Monitorowanie podejmowanych działań odbywać się będzie poprzez:

-  hospitacje lekcji, zajęć dodatkowych,

- analizę przeprowadzanych testów i sprawdzianów,

- przegląd dokumentacji nauczycielskiej, dokumentacji zespołów przedmiotowych

- kontrolę zeszytów uczniowskich

- sprawozdania nauczycieli

- ankiety dla rodziców i nauczycieli i ich analiza

Ewaluacja:

Skutki dokonanych zmian oceniać należy poprzez analizę sprawdzianów diagnozujących;

- w klasie I na początku i końcu roku szkolnego – wszystkie przedmioty objęte egzaminami;

- w klasie II na początku i końcu roku szkolnego – język polski, matematyka, język obcy; testy międzyprzedmiotowe z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych;

- w klasie III - próbne egzaminy gimnazjalne.

Wyniki wyżej wymienionych sprawdzianów i testów będą porównywane ich z wynikami z lat poprzednich oraz osiągniętymi ocenami z przedmiotów wiodących semestralnych i rocznych – wnioski będą stanowiły podstawę ewaluacji działań podejmowanych w ramach programu efektywności kształcenia.

Program działań został uzgodniony z radą pedagogiczną.

dn. 15.09.2014r