Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

(SZTUCZNA NAWIERZCHNIA)

1. Administratorem boiska jest dyrektor Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach,
2.

Boisko jest ogólnodostępne czynne  codziennie w godz.:

a) 800- 2100 od marca do września 

b) 800- 2000 od października do listopada 

c) 800- 1900 od listopada do lutego 

d) W okresie zimowym boisko może być zamknięte (w zależności od warunków atmosferycznych)

3. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły.
4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela.
5.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem instruktora sportu lub osoby o odpowiadającej za najem boiska.

Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (podpisanie umo

6.

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

7.

Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby spoza szkoły.

8.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 

f)  zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i)  dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

j)  przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 

k)  wprowadzania zwierząt, 

l)  korzystania z boisk bez zgody dyrektora szkoły, 

m) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

9.

Dyrektor lub osoba funkcyjna szkoły  w zależności od sytuacji może:


      a)   nakazać zmianę obuwia sportowego,
      b)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
      c)   nakazać opuszczenie terenu boiska.

10.

Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie.

11. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
12. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
13. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.