Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66, 7424842

Sprawdzian w 6 klasie szkoły podstawowej

05.04.2011r o godz. 9,- 25 uczniów z  naszej szkoły przystąpiło do powszechnego i obowiązkowego sprawdzianu.


Aby ukończyć szkołę podstawową, uczniowie do sprawdzianu muszą przystąpić. Zadania sprawdzianu dotyczyą różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się - między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń. 

Adresat i termin sprawdzianu

Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, tzn. musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista; w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych standardy i sprawdzian są dostosowane do ich możliwości; sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu każdego roku; dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z CKE, wyznacza dodatkowy termin. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu do 31 sierpnia danego roku, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.

Zakres treści sprawdzianu

Standardy wymagań opublikowane przez CKE stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej (tekst można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników
 
Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez OKE. Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje zespół powołany przez dyrektora OKE. Prace uczniów ocenia powołany przez dyrektora OKE zespół egzaminatorów. Wyniki sprawdzianu OKE przesyła do szkół przed zakończeniem roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ani na oceny uzyskane na koniec klasy szóstej.

Dodatkowe uprawnienia uczniów
 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić do sprawdzianu w odpowiednio dostosowanej formie; uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie z przyczyn losowych, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Uczeń może – w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu – zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania 
   

Galeria zdjęć