Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Leszczydole-Nowinach informuje, że w dniach

od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

prowadzone są zapisy dzieci

do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Dzieci 5-cio i 6-cio letnie są przyjmowane na podstawie złożonej przez rodzica karty zgłoszenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – druki dostępne na dole strony).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

 


Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Wyszkowa nr 34/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1

1.  Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-    Nowinach  przyjmowane są:

a)dzieci w wieku 5-6 lat (oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym)

 b) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wyszków.

 

2.  Dzieci są przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenie dostarczonej w odpowiednim terminie do sekretariatu szkoły.

 

§ 2

1.  Kryteria ustawowe  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

-  wielodzietność rodziny kandydata,

-  niepełnosprawność kandydata,

-  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.  Kryteria te mają jednakową wartość.

3.  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

-  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-  orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

    lub  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie    

    równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji       

    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z

   2016 poz. 2046)  

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

   oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

    wspólnie z jego rodzicem

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia

    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz.

    697 z późń. zm).

§ 3

  1. Kryteria samorządowe:

L.p.
1

Kryterium
2

Sposób udokumentowania

3

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Wyszków

 (200 pkt)

oświadczenie

2.

Dziecko posiada prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieci z obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  (200 pkt)

Karta zgłoszenia

3.

Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica  samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w oddziale przedszkolnym  (4 pkt)

oświadczenie

4.

Dziecko posiada rodzeństwo, które kontynuuje pobyt w danej placówce  (2 pkt)

oświadczenie

5.

Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej placówki  (1pkt)

oświadczenie

 

 

§ 5

  1. 1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
  2. 2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata

       kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 6

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Wyszków na rok 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Od 01.03.2018 r.

Do 23.03.2018 r.

 

Od 09.05..2018 r.

Do 11.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe

 

 

Do 28.03.2018 r.

 

Do 14.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

06.04.2018 r.

Godz. 12.00

 

21.05.2018 r.

Godz. 9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Od 06.04.2018 r.

Do 12.04.2018

0d 22.05.2018 r.

Do 23.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2018 r.

28.05.2018 r.

 

Uwaga:

  1. Zgodnie z art. pkt 42 ustawy Prawo oświatowe, wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  2. Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka- należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Galeria zdjęć