Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

ul. Szkolna 26

07-202 Wyszków

tel: (29) 679-14-66

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Leszczydole-Nowinach informuje, że w dniach

od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r.

prowadzone są zapisy dzieci

do klasy I Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

Dzieci będą przyjmowane na podstawie złożonego przez rodzica druku:

- zgłoszenia i oświadczenia – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, czyli w Leszczydole-Nowinach,

lub

- wniosku – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, czyli nie w Leszczydole-Nowinach.

 Do pobrania poniżej.


Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach

 Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Wyszkowa nr 34/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków na rok szkolny 2018/2019.

 § 1

 1.  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach  przyjmowane są:

 a)z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie wypełnionego druku     zgłoszenia,

  b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,  jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli pozwalają na to warunki  organizacyjne – na podstawie wypełnionego druku wniosku.

 2.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku  kalendarzowym kończą 7 lat, a na wniosek rodziców/prawnych opiekunów także dzieci,  które w tym roku kończą 6 lat pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem  przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania  obowiązku szkolnego.

 § 2

 W  postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach, których rodzice złożyli w sekretariacie szkoły odpowiedni wniosek.

 § 3

 1.  Kryteria ustawowe  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 -  wielodzietność rodziny kandydata,

 -  niepełnosprawność kandydata,

 -  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 -  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 -  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 2.  Kryteria te mają jednakową wartość.

 3.  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 -  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 -  orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  lub  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z  016 poz. 2046)  

 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz     oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem

 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz.  697 z późń. zm).

 § 4

 Dodatkowe kryteria Dyrektora szkoły:

 - rodzeństwo kandydata uczy się w tej samej szkole,

 - kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej samej szkole.

 

§ 5

 1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

  1. 2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata       warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 § 6

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków na rok 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.02.2018 r.

do 15.03.2018 r.

 od 20.04.2018 r.

do 26.04.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe

 

do 22.03.2018 r.

 

do 07.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26.03.2018 r.

 

08.05.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26.03.2018 r.

do 04.04.2018

od 09.05.2018 r.

do 11.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.04.2018 r.

14.05.2018 r.

 

Uwaga:

 Zgodnie z art. pkt 42 ustawy Prawo oświatowe, wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

  1. Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka- należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć